top of page

רובי נמדר - מפגש סופר

לחיות ולכתוב בין הארצות: מפגש עם הסופר העברי ניו-יורקי ראובן נמדר, זוכה פרס ספיר 2014


הרומן "הבית אשר נחרב" (כנרת זמורה דביר, 2013) זוכה פרס ספיר לספרות ,2014 הוא רומן יוצא דופן באיכויותיו הספריות והלשוניות. הרומן כתוב בעברית עשירה ורבת רבדים, אך אינו עוסק בישראל או בחייהם של גיבורים דוברי עברית. הסופר ראובן (רובי) נמדר יקרא קטעים נבחרים מספרו וישוחח על האתגרים מעוררי ההשראה של הכתיבה העברית מחוץ לגבולות הגיאוגרפיים והתמאטיים של ישראל: האם ישנו קיום עברי בר קיימא שאינו ישראלי? האם אפשר לכתוב ספרות עברית אותנטית שאינה עוסקת בישראל ובישראליות?ranisaar.jpg
רובי נמדר - מפגש סופר

רובי נַמדָר סופר ומתרגם עברי. חתן פרס "ספר הבכורים" של משקד התרבות והספורט לשנת 2000 ופרס ספיר לשנת 2014. מתגורר בני יורק ומלמד יהדות וספרות עברית.

וידאו

bottom of page